Alle fortjener å bli
møtt med verdighet

Betania Altas tilbud innen rus og psykiatri

Tilbudene våre innen rus og psykiatri rommer boliger, dagsenter med kafé, utvidet botilbud i leiligheter, oppfølging og ulike aktiviteter. Tilbudene er knyttet til Alta bo- og dagsenter, og de er basert på avtaler med Alta kommune.
Brukerne er personer over 18 år. Tilbudet er rettet mot personer som trenger bistand til livsmestring, enten det gjelder psykisk helse eller rus. Møteplassen gir også tilbud til personer som ønsker å ha et sosialt nettverk i hverdagen.

Møteplassen – dagtilbud for mennesker med psykiske problemer

Kafeen er hovedbasen, og her kan alle komme innom for en prat over en kopp kaffe eller et måltid.
Frokost fra kl. 09:00 – 11:00 (hverdager unntatt onsdag som er turdag). Middag tirsdag og torsdag fra kl. 13:00. Måltidene er gratis.

Noen ganger er en kopp kaffe alt som skal til

Mange bruker Møteplassen til å høre på musikk, lese, bruke pc, trene eller få reparert utstyr. Vi har et mangfold av tilbud og aktiviteter, og de er tilpasset ønsker fra brukerne selv. Man kan få nye erfaringer, eller utvikle interesser man har fra før. Fysiske aktiviteter er et prioritert område. For de som ønsker det, arrangerer vi turer hver onsdag som gir både mestringsfølelse og naturopplevelser. Ta gjerne kontakt for informasjon om turdager.

Er du musikk interessert kan du delta på «Stemte strenger» som har egen musikklærer. Tilbudet er hver tirsdag etter avtale. Ta kontakt med Møteplassen som kan videreformidle avtale.

Boligtilbud til mennesker med psykiske lidelser/rusproblematikk

Alta kommune disponerer 21 leiligheter ved Alta bo- og dagsenter til personer med psykiske lidelser/rusproblematikk. Beboerne i disse leilighetene kan benytte seg av tilbudene på dagsenteret og på kafeen Møteplassen.

Et trygt sted å bo er grunnlaget for alt

Utvidet botilbud til mennesker med stort hjelpebehov og manglende boevne

Alta bo-og dagsenter har et utvidet botilbud for personer over 18 år som har stort hjelpebehov og manglende boevne. Tilbudet består av bokollektiv og oppfølgingsleiligheter der beboerne får oppfølging hele døgnet.
Miljøterapi er en viktig del av det faglige tilbudet, og fagpersonalet vårt tar utgangspunkt i funksjonsnivået til beboerne og lager ukeplaner i samarbeid med dem. Arbeidet skjer i samråd med rus- og psykiatritjenesten i Alta kommune, og med hensyn til særlige krav til sikkerhet.

Våre brukere skal oppleve en meningsfull hverdag

Vi legger stor vekt på å skape aktive, gode miljøer med medmenneskelig respekt og forståelse. Målet er å stimulere brukerne til å utvikle og ta i bruk sine egne ressurser. Dette gjør vi gjennom miljøterapeutisk arbeid, og gjennom å tilby aktiviteter som fører til at hver enkelt opplever en meningsfull hverdag.
Betania Alta har nært samarbeid med offentlige instanser, sammen finner vi løsninger til det beste for brukerne våre. De ansatte bidrar med sterkt engasjement og flerfaglig kompetanse.

Møteplassen har åpent
mellom 09:00 - 15:00
Møteplassen:
47 97 32 12
Alta bo-og dagsenter:
78 44 65 20
Her finner du oss