Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
 Betanias historie går tilbake til 1930-årene, da Alma Halse fra Møre kom til Alta. Opprinnelig kom hun som evangelist for å forkynne Guds ord, men ble snart opptatt av de sosiale behov.

Betanias utvikling kan ses i tre trinn:

Pionertiden 1937 - 1950:
Oppstart av barnehjem, menighetsdannelse og gjenreisning etter krigen.

Frivillighetsperioden 1937 - 1974:
Drift på flere steder. Naturalhusholdning og gaver var svært viktig for driften. Barnehjem - familiehjem ble drevet fram til 1974. Hovedvekt på tilbud til alle kategorier eldre og syke, herunder psykiatri. I denne perioden gav mange, særlig unge mennesker, en periode av sitt liv til tjeneste på Betania uten lønn.

Etter sykehusloven, 1970 - til i dag:
Det offentlige tar økonomisk ansvar for størstedelen av driften. Tariff-festede arbeidsforhold. Tilpasning og utvikling av tilbud innen eldreomsorg og psykiatri. Fra å starte som barnehjem før krigen, ble Betania i Bossekop etter hvert mer og mer et tilbud til voksne omsorgstrengende. Både Betania i Bossekop og Furuly har vært barnehjem, og en stund var Betania tilbud til voksne mens Furuly fungerte som barnehjem. Men barnehjemsvirksomheten opphørte etter hvert helt, og vi fikk to spesialiserte institusjoner: Betania ble psykiatrisk sykehjem og Furuly ble alderspensjonat. Utviklingen har imidlertid ført til at Furuly i dag mer er et sykehjem enn et alderspensjonat.

Høsten 1944 ble Betania i Bossekop brent, i likhet med all annen bebyggelse i Finnmark. Men straks etter krigen ble gjenreisningsarbeidet påbegynt, og Betania ble den første permanente bygningen i Alta etter krigen. De første årene fungerte institusjonen som folkekjøkken. Da kong Haakon besøkte Alta i 1947, ble middagen holdt på Betania. Se for øvrig jubileumsboken (Betania 50 år - 1987) for flere opplysninger.

Fram til i dag har både bygninger og tilbud gjennomgått store endringer. Høsten 1996 ble Betania psykiatriske sykehjem omorganisert fra fylkes- kommunalt til kommunalt nivå. Institusjonens navn er nå Betania Bo- og Dagsenter. Furuly har gjennomgått en rekke bygningsmessige forandringer opp gjennom årene. Den siste i 1991 da vi bygde på en ny fløy på 1. planet. Samme år ble det opprettet et avsnitt for aldersdemente. Sommeren 1999 startet vi en større utbygging, samt renovering av eksisterende bygg.

 
4
3
2
1