Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
 


 

 

Barnehagen eies og drives av Stiftelsen Betania, Alta. Ansatte har fortrinnsrett og mulighet for turnusplass. Barnehagen fokuserer på fysisk aktivitet, friluftsaktiviteter og utvikling av sosial kompetanse, i bunnen ligger de kristne grunnverdiene.
Vi har 5 avdelinger i barnehagen. 2 småbarnsavdelinger (0-3 år), 1 avdeling med barn fra 0-6 år, og 2 stor barns avdelinger (3-6 år) som er sammenslått i en basebarnehage avdeling.

Barnehagen vår har flere rom med ulikt innhold, og både barn og voksne vil være med på ulike aktiviteter. Vi vil også være mye ute, fordi vi vil gi barna gode opplevelser i naturen. Vi legger vekt på å gi barna tilbud utfra den enkeltes modningsnivå.

2-3 ganger i uka drar vi på turer, ofte til nærområdet med fjæra og skogen/bergene i Gakori. Betania bussen bruker vi om vi skal litt lenger unna. I grillstua spiser vi ofte lunsj, samt at vi har en kosestund med sang og lesing. Vi jobber aktivt med barnemedvirkning.
Vi legger stor vekt på å kunne gi barna gode naturopplevelser, og gi dem gode holdninger til miljøvern. Vi er også opptatt av at barna er aktive, og bruker kroppen mye i uteaktivitetene. Heldigvis har vi et flott og variert uteområde, slik at dette går av seg selv.

Vi har kristen formålsparagraf og arbeider med de kristne grunnverdiene, samt at vi forsøker å gi barna kjennskap til og kunnskap om den kristne tro. Det kristne innholdet er en naturlig del av hverdagen, med bord vers og aktiv bruk av sanger og bøker med kristent innhold. Vi markerer alle de kristne høytidene. Vi har hver fredag felles samlingsstund for alle barn i barnehagen, samt månedlige fellessamlinger for alle med innhold knyttet til høytidene.

Vi har en del felles tilbud og aktiviteter som barna deltar i etter alder og modningsnivå;
- hjemmebakt brød, varm mat to ganger pr. uke, foreldrefrokost ca. en gang pr. måned,
- fellessamling med kristent innhold eller annet aktuelt tema, sangstund for de minste (noen ganger er flere med), språkgrupper, gruppe aktiviteter, solidaritetskafe, vinteruke, vi er på besøk på Furuly sykehjem og Betania sykehjem.
- Vi disponerer 14-seters buss, vi har ei stor grillstue, og ikke minst: vi har en unik utelekeplass, Furulyskogen rett utenfor gjerdet, nærhet til fjæra samt skogen og bergene i Gakori.

 
   
 
4
3
2
1