Engasjert omsorg er det viktigste vi gjør

I stedet for å ha mange nedskrevne verdiord, ønsker vi at medarbeiderne våre skal være bærere av dem. Vi vet at pasienter, pårørende, barn og foreldre merker at de har engasjerte mennesker rundt seg i små og store ting i hverdagen. Derfor har vi valgt disse ordene som våre verdiord – engasjert omsorg.

Verdigrunnlaget vårt

I vedtektene våre står det at formålet for stiftelsen er «… allmennyttig, varig virksomhet av helse- og sosial, humanitær og lignende art på kristent verdigrunnlag i Finnmark med videre.»

Verdiordene våre er Engasjert omsorg, og vi tar vare på hele mennesket og prioriterer faglig utvikling ut fra et kristent livssyn.

Det kristne menneskesynet

Omsorg for hele mennesket er en målsetting i Betania Altas virke, og det helhetlige menneskesynet sto sentralt lenge før holisme ble et viktig begrep i medisinsk behandling. At kropp og psyke er en helhet, har etter hvert blitt anerkjent. Ved Betania Alta ser vi også på den åndelige dimensjonen som en viktig del av helheten. Beboere som ber om det, får samtale om religiøse spørsmål som opptar dem.

Det kristne verdigrunnlaget i praksis

Vi markerer det kristne verdigrunnlaget på mange måter overfor brukere av våre tjenester.
Det kristne verdigrunnlaget ligger i Jesu lære hvor Han setter verdien av det enkelte menneske, og om å elske vår neste som oss selv. Dette fordrer et sterkt engasjement i å se når andre trenger vår hjelp, samtidig som vi respekterer deres valg og de grenser den enkelte setter rundt seg.

I sum uttrykker dette vårt syn på menneskeverdet og er basis for vår grunnholdning i møte med våre beboere og medarbeidere.

Vi ønsker først og fremst at verdisynet vårt skal skape en atmosfære av trygghet gjennom holdninger hos medarbeiderne.