Betania Altas
Historie
1937
Ta deg tid til å lese hele historien om Alma Halse >>

Etablering

Pioneren Alma Halse fra Åheim på Sunnmøre etablerte virksomheten i 1937. Hun hadde sin tilknytning til Pinsekirka Filadelfia Ålesund.

1937 – 1950
21. august 1945. Anders Halse i branntomta til Betania.

Pionertid med oppstart og gjenreising

En periode med oppstart av barnehjem, menighetsdannelse og gjenreisning etter krigen med barnehjem, pleiehjem og gårdsdrift.

1937 – 1974
Vinteren 1947. Petter Borge kjører vann til Betania.

Frivillighetsarbeid

I hele denne lange perioden gav mange, de fleste unge mennesker fra hele Norge, en viktig periode av sitt liv til tjeneste på Betania, uten lønn. Mange ble senere i livet misjonærer og forkynnere i flere trossamfunn.

Begrepet Betania-familien ble skapt i denne perioden, og driften ble sterkt utvidet. Naturalhushold gjennom stor gårdsdrift og gaver fra menigheter og enkeltmennesker over hele landet var svært viktig for driften i en tidsperiode der offentlig finansiering var fraværende eller svært lav.

Barnehjem/familiehjem ble drevet fram til 1974. Hovedvekt på tilbud til mange kategorier eldre og syke, herunder mennesker med psykiske lidelser.

1970 – 1990

Profesjonalisering og spesialisering

Sykehusloven av 1970 og andre lovkrav ble et vendepunkt i arbeidet: Enten tilpasse seg faglige krav i tiden, eller legge ned driften. Betania valgte å tilpasse seg tiden: Det offentlige tar et økonomisk ansvar for størstedelen av driften. Tariffestede lønns- og arbeidsvilkår ble gradvis innført.

Arbeidet ble konsentrert om to større enheter: Drift av et psykiatrisk sykehjem med rehabilitering, botrening og dagtilbud. Utvikling av en institusjon for eldre, fra alderspensjonat, via aldershjem til full sykehjemsdrift med etablering av eget avsnitt for demente. Egen bedriftsbarnehage ble etablert.

1990 – DD

Omstilling og kvalitet

Perioden fra 1990 til i dag er preget av løpende omstillinger og vekst. Det har gitt et langt sterkere fokus på på organisering, styring, ledelse, teamarbeid, innhold og kvalitet i arbeidet. Betania Alta gikk fra å være eid av Pinsemenigheten Filadelfia i Ålesund til å bli en selveiende stiftelse. Begge institusjoner ble ombygd og utvidet, og alle pasienter fikk etterlengtet eneromstandard med bad.

Kjernen i dag er drift av 50 sykehjemsplasser, drift av et psykiatrisk dagsenter og bemanna boprosjekter, utleie av 35 omsorgsboliger og trygdeboliger til eldre og mennesker med rus/og eller psykiske lidelser.

Barnehagedrift er blitt en tredje og viktig kjernevirksomhet med drift av to av Alta- største barnehager. Frivillighetsarbeid er i ferd med å bli viktig igjen, på andre områder og på nye måter.